לדף הבית

?????? ???? 5.0.2265 ?? ESET Endpoint Antivirus ?- ESET Endpoint Security


éåí øàùåï 31 éåìé 2016

ùåçøøä âøñä 5.0.2265 ùì ESET Endpoint Antivirus å- ESET Endpoint Security.

äâøñä äçãùä ëåììú îñôø úåñôåú åúé÷åðéí îâøñä 5.0.2254:

  • úé÷åï ú÷ìä áùãøåâ ãøê ESET Remote Administrator îâøñàåú éùðåú éåúø ùäéúä ÷ééîú áâøñä 5.0.2260 (âøñä ùìà äåëðñä ìçáéìú ääú÷ðä KISS)
  • ùéôåø äúàéîåú òáåø àåôéñ 2016
  • úé÷åï áú÷ìä áçúéîåú ùì ÷áöé äú÷ðä î eset.com ëàùø îåøéãéí áàîöòåú äãôãôðéí Internet Explorer å- Edge
  • úå÷ðå àôùøåéåú äñøé÷ä á÷ìé÷ éîðé (context menu) á Windows 10
  • úå÷ðä áòéä ùì úåëðä ìà ôòéìä ìàçø ùãøåâ ì Windows 10 (build 10575)
  • úå÷ðä áòéä ùì çåîú àù ìà ôòéìä á ESET Endpoint Security ìàçø äú÷ðä òì Windows 10 (build 10575)
  • ú÷ðä áòéä ùéöøä îñôø âãåì ùì application dumps ò"é äîåöø

 

îåîìõ ìäîúéï òí äùãøåâ ìçáéìú ä ESET KISS äáàä ùúöà á÷øåá.


© כל הזכויות שמורות לקומסקיור בע"מ 2010.
סימנים מסחריים אשר בשימוש באתר זה הינם סימנים מסחריים או מותגים רשומים של ESET spol. s r.o. או ESET, LLC.
כל השמות והמותגים האחרים הם סימנים מסחריים רשומים של החברות הרשומות.